e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Lekarz nie musi ujawniać danych swoich pacjentów podczas kontroli skarbowej 2016-03-17


Lekarz w czasie postępowania kontrolnego prowadzonego przez urząd kontroli skarbowej nie ma obowiązku przekazania organowi na jego żądanie imion, nazwisk i adresów pacjentów, którzy podjęli u niego leczenie – tak wynika z wyroku NSA z dnia 4 marca 2016 r.

Organy kontroli skarbowej nałożyły na lekarza karę porządkową za odmowę podania danych pacjentów (imię, nazwisko, adres). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim utrzymał w mocy tę karę. Uznał, że lekarz miał obowiązek ujawnić urzędowi kontroli skarbowej wnioskowane dane, ponieważ dane takie jak imię, nazwisko i adres pacjenta - zdaniem WSA - nie są objęte tajemnicą lekarską.

Po niekorzystnym dla lekarza wyroku WSA Naczelna Izba Lekarska przyłączyła się do postępowania kasacyjnego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.W swoim stanowisku izba stwierdziła, że wobec nałożenia na lekarzy obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, dane pacjentów, o które wnioskował urząd kontroli skarbowej nie mogą być udostępniane. Szerzej zostało to umotywowane przez Naczelną Izbę Lekarską, występującego w tej sprawie przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pełnomocnika lekarza na rozprawie przed NSA w dniu 4 marca 2016 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z tą argumentacją i uznał, że przepis ordynacji podatkowej, na który powoływały się organy kontroli skarbowej nie może stanowić podstawy do żądania od lekarza podania danych identyfikacyjnych swoich pacjentów i wyrokiem z dnia 4 marca 2016 r. (sygn. akt II FSK 1452/14) uchylił zaskarżony wyrok WSA oraz uprzednie decyzje organów skarbowych.

Źródło: Naczelna Izba Lekarska