e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

3 mln zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2016-03-31


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprosił do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. 

Wnioski należy nadesłać listem poleconym do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 r. lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim. 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej