e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – nowelizacja ustawy 2016-03-31


30 kwietnia wejdzie w życie ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie procedury umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i zabezpieczenie w ten sposób właściwego kierunku dokonywanej przez sądy wykładni istniejących norm prawnych.

Pierwsza zmiana polega na wyraźnym wskazaniu, iż umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jedynie wówczas, gdy uprzednio stosowane inne środki przewidziane w art. 109 § 2 pkt 1–4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz formy pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka, chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia (art. 1123 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Środki wskazane w ww. przepisie to zarządzenia sądu opiekuńczego dotyczące:

  1. zobowiązania rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierowania małoletniego do placówki wsparcia dziennego lub skierowania rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
  2. określenia, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddania rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
  3. poddania wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
  4. skierowania małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi.

Z kolei wśród form pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, znajduje się wsparcie udzielane przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności asystenta rodziny, jak również placówki wsparcia dziennego i rodziny wspierające.

Druga ze zmian natomiast polega na wprowadzeniu ustawowego zakazu umieszczania dziecka w pieczy zastępczej, wbrew woli rodziców, wyłącznie z powodu ubóstwa (art. 1123 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Źródło: prezydent.pl