e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Opieka długoterminowa nad starszymi osobami niesamodzielnymi 2016-04-14


12 kwietnia 2016 r. Komisja Polityki Senioralnej wysłuchała informacji na temat opieki długoterminowej nad starszymi osobami niesamodzielnymi. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Katarzyna Głowala poinformowała, że pilotażowo zostanie przetestowany program Dziennych Domów Opieki Medycznej.

Informację na temat opieki długoterminowej nad starszymi osobami niesamodzielnymi przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Bojanowska.

Świadczenia opieki długoterminowej stanowią nieodłączną część systemu ochrony zdrowia. Opieka długoterminowa w ramach pomocy społecznej obejmuje:

  • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osoby (usługi takie przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga pomocy innych osób),
  • całodobowe usługi świadczone w rodzinnych domach pomocy,
  • całodobowe usługi świadczone w domach pomocy społecznej,
  • całodobowe usługi świadczone w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności gospodarczej lub statutowej.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Katarzyna Głowala uzupełniła informację o opiece długoterminowej.

Świadczenia gwarantowane w  ramach opieki długoterminowej są udzielane choremu wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych  i opiekuńczych w  ramach opieki długoterminowej realizowane są w warunkach stacjonarnych (tj. w zakładach opiekuńczych) oraz w warunkach domowych. System kompleksowej opieki długoterminowej nad starszymi osobami niesamodzielnymi realizowany jest także poprzez świadczenia realizowane w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Minister poinformowała, iż pilotażowo zostanie przetestowany program Dziennych Domów Opieki Medycznej – tam wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie niewymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Do DDOM będą mogli być przyjęci:

  • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
  • pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Źródło: Sejm