e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Realizacji priorytetów i programów dotyczących osób starszych 2016-04-14


12 kwietnia 2016 r. Komisja Polityki Senioralnej wysłuchała informacji na temat stanu realizacji priorytetów i programów dotyczących osób starszych w perspektywie budżetowej 2014-2020.

Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Bojanowska.

Celem Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program przyczynia się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one odgrywać różne role społeczne w życiu publicznym.

Działania w ramach programu prowadzone są zgodnie z przyjętymi priorytetami w sferze: edukacji osób starszych, integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej, partycypacji obywatelskiej osób starszych, usług społecznych.

Budżet Programu ASOS na lata 2014-2020 został zaplanowany w wysokości 280 mln zł (40 mln zł rocznie).

Celem strategicznym Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania.

Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty:

  • prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
  • edukacyjnej i kulturalnej,
  • rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Przyjęto, że w pierwszym roku z placówek będzie korzystało średnio po ok. 20 osób, a okres korzystania będzie wynosił maksymalnie 6 miesięcy. Program objął swoim zasięgiem wszystkie województwa. Udział jednostek samorządu w programie miał charakter dobrowolny. Budżet programu wynosi 30 mln zł.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Paweł Chorąży dodał, że wsparcie dla osób starszych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 będzie realizowane w ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych finansowanych ze środków EFS oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koncentrowało się ono będzie głównie na trzech obszarach, tj.:

  • rozwój usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb osób starszych,
  • zdrowe i aktywne starzenie się,
  • aktywność zawodowa i edukacyjna osób 50+.

Źródło: Sejm