e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Są już mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego 2016-05-12


Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego. Obowiązek publikacji map wynika z art. 95c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W 2014 roku Polskę zamieszkiwało prawie 38,5 mln osób. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (13,9 proc. ludności kraju) oraz śląskim (11,9 proc.), zaś najmniej w województwie opolskim (2,6 proc.) oraz lubuskim (2,7 proc.).

W 2014 roku liczba osób najmłodszych (do 19 r.z.) wyniosła 7,8 mln, co stanowiło 20,3 proc. ogółu. Ludność dorosła (w wieku 20 -64 lata) wyniosła 24,8 mln osób (64,5 proc.). Osób w wieku powyżej 64 r.z. było 5,9 mln (15,3 proc.).

Współczynnik chorobowości szpitalnej w Polsce wyniósł 12 471 osób hospitalizowanych na 100 tys. ludności. Najwyższymi wartościami surowego współczynnika chorobowości hospitalizowanej charakteryzowały się województwa łódzkie, świętokrzyskie oraz lubelskie. Najniższe wartości zaobserwowano w województwach małopolskim, lubuskim oraz pomorskim. W wyniku standaryzacji względem grup wieku i płci ranking województw uległ zmianie. Najwyższe wartości odnotowano w województwach łódzkim, mazowieckim oraz śląskim, a najniższe - w warmińsko-mazurskim, podkarpackim oraz lubuskim.

W latach 2011-2013 w Polsce zanotowano ok. 1147,6 tys. zgonów (ok. 545,7 tys. wśród kobiet, 602 tys. wśród mężczyzn). Współczynnik rzeczywisty wyniósł 993 na 100 tys. ludności. Najwyższe wartości standaryzowanego względem wieku wskaźnika umieralności (SMR) odnotowano w województwach: łódzkim (1,127), śląskim (1,058) i lubuskim (1,043). W województwie łódzkim standaryzowana umieralność jest o prawie 13% wyższa niż w kraju. Natomiast najniższe wartości standaryzowanego wskaźnika umieralności występują w województwach: podkarpackim (0,905), małopolskim (0,927) i podlaskim (0,931).

Prognozy

Zgodnie z wynikami najnowszej prognozy demograficznej z 2014 r. w latach 2014-2029 liczba ludności Polski spadnie z 38,5 mln do 37,3 mln o 1,17 mln osób (czyli o ok. 3 proc.). Większość województw będzie doświadczało spadku liczby ludności, największy jest przewidywany w województwie opolskim (o 10 proc.). W nielicznych województwach liczba ludności wzrośnie: w mazowieckim (o 1,7 proc.), pomorskim (1,5 proc.), małopolskim (1,1 proc.) i wielkopolskim (0,1 proc.). Struktura ludności według płci w 2029 roku będzie zbliżona do tej z 2014 roku i współczynnik feminizacji wyniesie również 107 kobiet na 100 mężczyzn.

Przewiduje się, ze współczynnik zgonów będzie systematycznie rósł do 2029 roku, co jest skutkiem procesu starzenia się ludności. Natężenie zgonów będzie silnie zróżnicowane terytorialnie, co będzie związane ze stopniem zaawansowania procesu starzenia się poszczególnych województw, a także stanu zdrowia ich mieszkańców.

Na podstawie danych dotyczących świadczeń sprawozdanych do Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2014, danych dotyczących liczby łóżek w danej komórce podmiotu leczniczego z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Lecznicza oraz danych dotyczącej struktury demograficznej Polski (obecnej i prognozowanej) z Głównego Urzędu Statystycznego dokonano prognozy zapotrzebowania w zakresie bazy łóżkowej w Polsce na lata 2018 – 2029. Prognozę przeprowadzono w 3 scenariuszach: demograficznym (bazowym), optymalizującym czas hospitalizacji (wariant 1), optymalizującym strukturę udzielanych świadczeń (wariant 2).

Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego są dostępne w serwisie Mapy Potrzeb Zdrowotnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia; Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego