e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Konkursy uzupełniające w ramach programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 2016-05-25


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła  uzupełniające otwarte  konkursy  ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

W dniu 16 i 18 maja 2016 r. zostały zatwierdzone przez Ministra, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych w ramach Programu  „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”, tj.

  1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2016”;
  2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2016;
  3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016. 

Z uwagi na niewykorzystane w pełni kwoty przeznaczone na realizację ww. konkursów, niezbędne jest ogłoszenie konkursów uzupełniających.

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) ogłosiła uzupełniające otwarte konkursy  ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”  i  zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Termin realizacji zadania publicznego określa się od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej