e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi podpisana 2016-06-09


6 czerwca Prezydent RP podpisał ustawę z 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi. Zapewnia ona wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektyw Unii Europejskiej. Gwarantują one bezpieczeństwo wszystkim biorcom i dawcom krwi oraz wpływają na zachowanie odpowiedniego poziomu i standardu dla całego procesu krwiodawstwa i krwiolecznictwa – od momentu pobrania krwi od dawcy, po jej badania, preparatykę, przechowywanie, transport, wydawanie i przetoczenie biorcy krwi oraz jej składników.

System jakości

Do ustawy włączono przepis zobowiązujący wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa do wprowadzenia systemu jakości. Ma on gwarantować, że cały proces jest pod ścisłą kontrolą i odpowiada wszystkim wymaganym normom oraz standardom, a każdy jego etap jest opisany w określonej procedurze i będzie możliwy do zweryfikowania.

System e-Krew

Ustawa wprowadza podstawy prawne i regulacje odnoszące się do funkcjonowania systemu e-Krew.

Głównym celem tego systemu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnych rozwiązań medycznych w zakresie pobierania krwi i jej składników oraz ich stosowania (przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie skutecznego zarządzania danymi uzyskiwanymi i wykorzystywanymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie).

System e-Krew pomoże w monitorowaniu jakości oraz drogi krwi w krwiodawstwie i krwiolecznictwie, a także w ocenie jej optymalnego zużycia.

Ustawa:

  • zobowiązuje centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa do zapewnienia możliwości pełnego śledzenia drogi krwi i jej składników – od krwiodawcy do biorcy i na odwrót (system czuwania) zgodnie z wymaganiami dyrektyw prawa UE;
  • określa elementy, które powinien zawierać kwestionariusz dawcy krwi oraz informacje, jakie należy przekazać kandydatowi na dawcę przed pobraniem krwi;
  • określa zasady przywozu krwi i jej składników spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie były do tej pory uregulowane na poziomie ustawowym. Te normy odnoszą się też do konieczności zapewnienia bezpieczeństwa krwi i jej składników;
  • rozszerza katalog czynów zagrożonych sankcją karną o czynności udaremniające i utrudniające poddanie się kontroli i ocenie, co powinno sprzyjać zachowaniu zasad bezpieczeństwa wobec dawców i biorców krwi.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia