e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Senat przyjął ustawę o dekomercjalizacji szpitali 2016-06-23


Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, która uniemożliwia dalszą komercjalizację szpitali.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja

  • Wyłącza możliwość przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową w przypadku wystąpienia straty netto.
  • Ogranicza możliwość zbywania podmiotom prywatnym udziałów lub akcji w spółkach Skarbu Państwa oraz w spółkach jednostek samorządu terytorialnego. Podmiot publiczny będzie mógł zbyć część udziałów lub akcji – pod warunkiem, że zachowa pakiet większościowy, czyli kontrolę nad placówką.
  • Rezygnuje z wypłaty dywidend ze spółek państwowych. Zyski mają być przeznaczone na działalność SPZOZ (w tym na inwestycje i podwyżki płac).
  • Zwalnia szpitale z obowiązku posiadania kosztownego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.
  • Umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie dodatkowych świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów w SPZOZ, dla którego są podmiotami tworzącymi, bądź w spółce, w której są jedynymi albo większościowymi udziałowcami, albo akcjonariuszami. W przypadku braku takiego podmiotu leczniczego albo gdy z różnych powodów umowa z takim podmiotem nie mogłaby być zawarta, jednostki samorządu będą mogły finansować świadczenia zdrowotne w „zewnętrznych” podmiotach wykonujących działalność leczniczą – wybranych w wyniku konkursu ofert.
  • Umożliwia podmiotowi tworzącemu przekazanie swojego SPZOZ innemu podmiotowi tworzącemu, m.in. samorządowi lub publicznej uczelni medycznej (np. władze powiatu będą mogły przekazać szpital marszałkowi województwa).
  • Zwiększa nadzór podmiotu tworzącego nad SPZOZ. Kierownik podmiotu leczniczego będzie miał obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, który będzie przekazywany podmiotowi tworzącemu do 31 maja każdego roku.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Źródło: Senat, Ministerstwo Zdrowia