e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Jak się leczyć podczas wakacji? 2016-07-07


Dlaczego warto zabrać ze sobą kartę EKUZ i w jakich sytuacjach należy z niej skorzystać, jadąc do krajów UE? Gdzie szukać pomocy medycznej podczas urlopu w Polsce poza miejscem zamieszkania? Jak zapakować wakacyjną apteczkę? – Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje jak należy postępować w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia w trakcie wakacyjnych wojaży.

WAKACJE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I EFTA

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, które regularnie opłacamy w Polsce będzie honorowane również w krajach UE i EFTA. Dzięki niemu – w stanach nagłych, ale i podczas choroby możemy skorzystać z opieki zdrowotnej gwarantowanej w ramach publicznego systemu ubezpieczeń danego kraju. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

KTO MOŻE OTRZYMAĆ EKUZ?

Kartę mogą otrzymać osoby objęte w Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia. Ważność EKUZ zależy od kategorii ubezpieczonych - od 2 miesięcy do 5 lat (w przypadku emerytów).

JAK UZYSKAĆ EKUZ?

Krok po kroku jak uzyskać kartę EKUZ

W JAKICH SYTUACJACH NALEŻY SKORZYSTAĆ Z EKUZ?

Zgłaszając się po pomoc medyczną, kartę należy pokazać lekarzowi lub administracji szpitala. Najczęściej potrzebny jest w takiej sytuacji dowód tożsamości. Warto pamiętać, że jesteśmy traktowani tak samo, jak mieszkańcy danego kraju – w większości krajów UE/EFTA część kosztów jest pokrywana przez pacjentów na zasadzie opłat bezpośrednich. Jest to tzw. współpłacenie pacjenta (np. koszty hotelowe), które nie podlega finansowaniu przez NFZ. Przed urlopem warto sprawdzić, na jaki zakres bezpłatnej pomocy można liczyć w razie wypadku lub nagłego zachorowania w danym kraju. Należy pamiętać, że prywatni lekarze nie honorują EKUZ.

URLOP W KRAJU

Jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mamy prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY MEDYCZNEJ?

Podczas urlopu poza miejscem zamieszkania możemy korzystać z różnych form pomocy medycznej:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej: pacjent może zgłosić się do przychodni w miejscu pobytu poza swoim miejscem zamieszkania. Poradnie POZ udzielają pomocy od poniedziałku do piątku pomiędzy 8.00 a 18.00. W poradni uzyskamy informacje, gdzie szukać pomocy w godzinach wieczornych i w nocy oraz w dni wolne od pracy.
  • nocna i świąteczna opieka zdrowotna: udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu sprawowania tej opieki, np. tam, gdzie ma najbliżej. Dyżurujący lekarz przyjmuje na miejscu w poradni (ambulatorium); może też udzielać porad telefonicznie. W wyjątkowych, medycznie uzasadnionych przypadkach, lekarz lub pielęgniarka udają się do domu chorego lub do miejsca jego pobytu. W razie potrzeby dyżurujący lekarz może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.
  • szpitalny oddział ratunkowy, izba przyjęć:  w razie nagłego urazu lub zachorowania pacjent ma do dyspozycji szpitalną izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy. Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia,
  • pogotowie ratunkowe: w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, dzwoniąc na numer 999 lub 112.
  • stomatologiczna pomoc doraźna: w razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej.

LEKI PODCZAS WAKACJI

Jeżeli przyjmujemy stale leki, lub w pewnych okolicznościach musimy stosować szczególne środki doraźne (np. przerywające atak astmy), nie możemy zapomnieć o zabraniu ich ze sobą. Jeżeli nie planujemy brać większego zapasu leków, możemy zabrać dodatkową receptę. W przypadku wyjazdu za granicę należy sprawdzić, czy będzie ona honorowana w danym kraju. Warto również pamiętać o zabraniu ulotek dołączonych do leków, aby móc sprawdzić np. możliwe działania niepożądane lub sposoby podania leku.


Źródło:  Łódzki OW NFZ