e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - wyniki konkursu uzupełniającego 2016-07-07


Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego uzupełniającego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r.” 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 czerwca 2016 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 13 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 7 ofert. Przedstawiona Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lista podmiotów, których oferty zostały poddane również ocenie merytorycznej zawierała 6 oferentów.

Ostatecznie Komisja zarekomendowała Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 6 ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne z wykorzystaniem udzielonej dotacji. Wśród podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie znalazły się dwie jednostki samorządu terytorialnego, trzy stowarzyszenia i jedna fundacja.

Rekomendowane oferty zostały ocenione w granicach od 18 do 31 punktów (ocena maksymalna 32 punkty).


Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej