e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2016-08-04


Celem ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw będącej inicjatywą ustawodawczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jest uregulowanie kwestii związanych z uwzględnianiem świadczenia wychowawczego i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, wprowadzonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. Ponadto ustawa dokonuje wyłączenia ww. świadczeń i innych świadczeń niepodlegających egzekucji na podstawie art. 833 § 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego, spod egzekucji prowadzonej z rachunku bankowego.

Obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2016 r. ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przesądziła w sposób wyraźny, czy świadczenie wychowawcze oraz będący jego odpowiednikiem dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, przysługujący na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, powinny być uwzględniane przy ustalaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Ze względu na różne stanowiska przedstawicieli doktryny prawniczej dotyczące tej kwestii, konieczne stało się jej ustawowe uregulowanie. Wobec powyższego, w art. 135 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadzono regulację, zgodnie z którą świadczenie wychowawcze i dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana ta pozwoli na uniknięcie ewentualnych rozbieżności w orzecznictwie sądów rodzinnych oraz zapewni, zgodne z intencją ustawodawcy, stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie przy tej okazji uregulowano również kwestię wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego świadczeń rodzinnych oraz świadczeń na utrzymanie dzieci przysługujących osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ze względu na fakt, iż świadczenia rodzinne mają charakter identyczny jak świadczenie wychowawcze, a odmienne traktowanie świadczeń na utrzymanie dzieci, przysługujących różnym formom pieczy zastępczej, nie znajduje uzasadnienia, ustawodawca uznał, że ww. świadczenia także nie powinny wpływać na zakres obowiązku alimentacyjnego.

Ponadto ustawa zmieniająca dokonuje wyłączenia kwot świadczenia wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz innych świadczeń enumeratywnie wskazanych w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego. W tym celu wprowadza stosowne zmiany w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Jednocześnie, dążąc do całkowitego zabezpieczenia przedmiotowych świadczeń przed egzekucją prowadzoną z rachunku bankowego oraz rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej i wyeliminowania ewentualnych omyłkowych zajęć komorniczych, ustawodawca stworzył również możliwość prowadzenia przez banki i kasy rachunków rodzinnych. Posiadaczami takich rachunków będą mogły zostać wyłącznie osoby fizyczne, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, wypłacane ze środków publicznych, np. świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne czy świadczenia z pomocy społecznej. Na rachunek rodzinny będą wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z tych świadczeń, a rachunek będzie wyłączony spod egzekucji.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie przez zainteresowanego bankowi bądź kasie, zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia, zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek będą wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne będzie również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

Prowadzenie rachunków rodzinnych leżeć będzie w gestii banku (który zdecyduje otym, czy chce poszerzyć swoją ofertę o ten rodzaj rachunku) oraz osoby zainteresowanej (od której woli zależeć będzie uruchomienie takiego rachunku).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Źródło: prezydent.pl