e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Międzyresortowy zespół ds. oceny sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin 2016-09-01


Powstał międzyresortowy zespół ds. opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. Premier Beata Szydło podpisała zarządzenie o jego utworzeniu 29 sierpnia br.

Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów, przewodniczy mu pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. W jego skład wchodzą przedstawiciele resortów: zdrowia, edukacji, rodziny, finansów, infrastruktury, kultury, nauki, rolnictwa, sportu, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji.

Do zadań Zespołu należy opracowanie analizy aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie poprawy ich sytuacji. Zespół ma również wypracować  propozycje rozwiązań legislacyjnych i systemowych mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w jego pracach, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności ekspertów, przedstawicieli innych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką dotyczącą osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin oraz innych podmiotów, właściwych w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.

Może także spośród członków Zespołu i osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu na prawach członków, tworzyć zespoły i grupy robocze..

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej