e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej 2016-09-01


Celem projektowanej ustawy jest wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. (sygn. akt SK 19/14). Trybunał Konstytucyjny zakwestionował brak możliwości skutecznego złożenia wniosku o przyznanie zasiłku stałego przy jednoczesnym faktycznym wystąpieniu u osoby w danym momencie niepełnosprawności (potwierdzonym dopiero po jakimś czasie orzeczeniem o niepełnosprawności).

W wyroku tym Trybunał orzekł, że art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niemającej innych środków utrzymania, prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek, jest niezgodny z art. 67 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej przewiduje zmianę reguły zakwestionowanej przez Trybunał, t.j. przyznawania zasiłku stałego od momentu złożenia wniosku do ośrodka pomocy społecznej wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie ze zmienianym art. 106 ust. 7, w przypadku złożenia przez osobę, która nie posiada ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wszczyna się postępowanie o ustalenie uprawnienia do zasiłku stałego, a następnie, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, wszczęte postępowanie zawiesza się do dnia dostarczenia ostatecznego lub prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Po otrzymaniu orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna powinna złożyć orzeczenie w ośrodku pomocy społecznej w okresie 30 dni od jego otrzymania. Ośrodek przyzna zasiłek stały od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z wyżej wymienionym potwierdzeniem (art. 106 ust. 9).

Złożenie orzeczenia po upływie 30 dni od dnia jego otrzymania będzie skutkować przyznaniem zasiłku stałego od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie (art. 106 ust. 10).

W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia osoba będzie mogła otrzymywać świadczenie w postaci zasiłku okresowego, bez konieczności składania wniosku o jego przyznanie. Wymaga się przy tym spełniania ustawowych przesłanek do tego zasiłku, w tym również przesłanki dochodowej (art. 106 ust. 8 ustawy). Wysokość zasiłku stałego wypłacanego wstecz zostanie ustalona z uwzględnieniem przyznanego wcześniej zasiłku okresowego, aby uniknąć dublowania się świadczeń (art. 106 ust. 9 ustawy).

W przypadku niedostarczenia ostatecznego lub prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postepowania, zawieszone postępowanie podejmuje się z urzędu.”.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017.Źródło: Rządowe Centrum Legislacji