e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-04-11


1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U. z 14 marca 2006r. Nr 42, poz.283.

6 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za udzielenie i zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz za udzielenie i zmianę zezwolenia na import produktów leczniczych. Dz.U. z 22 marca 2006r. Nr 47, poz.345.

6 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 22 marca 2006r. Nr 47, poz.346.