e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-04-11


20 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych. Dz.U. z 5 kwietnia 2006r. Nr 56, poz. 397.

22 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Dz.U. z 7 kwietnia 2006r. Nr 58, poz. 401.