e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Regionalne spotkania na temat polityki społecznej 2016-10-13


- Rozpoczynamy konsultacje w regionach z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie, podczas których zostaną omówione najważniejsze kwestie dotyczące polityki rodzinnej, pomocy społecznej oraz wsparcia osób niepełnosprawnych – zapowiedziała minister Elżbieta Rafalska. – Chcemy pokazać, że pamiętamy o samorządach.

Do końca 2016 roku zaplanowano spotkania kierownictwa MRPiPS z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie z 8 województw. Kluczowymi zagadnieniami będą: deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, środowiskowe domy samopomocy w kontekście zmian do ustawy o pomocy społecznej (finansowanie, podział rezerwy celowej), superwizja pracy socjalnej, nowelizacja rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, bezpieczeństwo pracowników socjalnych, aktywizacja osób niepełnosprawnych i orzecznictwo niepełnosprawności w Polsce.

 - Chcemy wykorzystać moment, w którym do kieszeni polskich rodzin trafiają tak duże pieniądze z programu „Rodzina 500 plus”, na poprawę funkcjonowania służb społecznych, zarówno na poziomie gminnym, powiatowym, jak i regionalnym –powiedziała minister Rafalska. - Świadczenie rodzinne znacząco zmieniło sytuacje części rodzin, które tkwiły w ubóstwie. Teraz mogą się zmienić ich relacje z pracownikami pomocy społecznej.

 Pierwsze z cyklu spotkań odbyło się w Kielcach. Uczestniczyła w nim wiceminister Elżbieta Bojanowska. – Tylko współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi może dać dobry efekt w polityce społecznej – stwierdziła minister Bojanowska. – To właśnie powiatowe centra pomocy rodzinie skupiają najważniejsze problemy rodzin i zadania z pomocy społecznej – dodała.

Z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa świętokrzyskiego spotkała się podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska.

- Te spotkania to swego rodzaju wsłuchanie się w głos środowiska pracowników socjalnych. Uzyskanie sygnałów, jakie zmiany zachodzą w funkcjonowaniu polskich rodzin po wprowadzeniu świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”. Kolejnymi kwestiami są środowiskowe domy samopomocy, piecza zastępcza czy sprawa osób niepełnosprawnych, zapewnienie im pełnoprawnego uczestnictwa w życiu w obszarze zarówno społecznym, jak i zawodowym – mówiła wiceminister.

W czasie spotkania omówione zostały sprawy dotyczące polityki rodzinnej, pomocy społecznej oraz wsparcia osób niepełnosprawnych. Wśród omawianych zagadnień znalazły się kwestie dotyczące deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, działań profilaktycznych, rozwoju specjalistycznych usług, w tym środowiskowych domów samopomocy, a także aktywizacji osób niepełnosprawnych i systemu orzekania.

Minister przy okazji wizyty w woj. świętokrzyskim odwiedziła lokatorów mieszkań chronionych w Kielcach oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej. 


Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej