e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Jest już Narodowy Program Zdrowia 2016-10-13


Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ). NPZ to strategiczny dokument dla zdrowia publicznego.

Jest podstawą działań, które mają na celu:

  • wydłużenie życia Polaków,
  • poprawę jakości ich życia związanej ze zdrowiem,
  • ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Zdrowie naszego społeczeństwa zależy od wielu czynników, ale najważniejsze z nich to postawy i zachowania składające się na styl życia. Nasze niewłaściwe wybory dotyczące sposobu odżywiania, nadużywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków oraz niewielka aktywność fizyczna (lub jej brak) wpływają na to, jak często chorujemy i na co. W efekcie zbyt często prowadzą do chorób cywilizacyjnych i przedwczesnej śmierci.

Cele operacyjne NPZ

NPZ wyznacza sześć celów operacyjnych wybranych ze względu na ich wpływ na nasze życie i zdrowie:

  1. poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa;
  2. profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi;
  3. profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa;
  4. ograniczenie ryzyka zdrowotnego, które wynika z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki;
  5. promocja zdrowego i aktywnego starzenia się;
  6. poprawa zdrowia prokreacyjnego.

Narodowy Program Zdrowia łączy różne programy profilaktyczne (m.in. z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub alkoholizmowi), które dotychczas były realizowane na podstawie kilku ustaw  i w związku z tym miały różne terminy realizacji oraz różne źródła i poziomy finansowania. Określa także najważniejsze zadania do wykonania.

Komitet Sterujący

Działania ministerstw, które realizują zadania wyznaczone w Narodowym Programie Zdrowia, będzie koordynował Komitet Sterujący. Jest on obecnie powoływany. W jego skład wejdą wiceministrowie z zaangażowanych resortów.

Konkursy

Informację o ogłoszonych konkursach na realizację zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Zasady finansowania zadań oraz wymogi wobec realizatorów znajdują się w rozdziale 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916).

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia