e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Przepisy usprawniające funkcjonowanie jednostek wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej weszły w życie 2016-10-27


15 października weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Ma ona wyeliminować niekorzystne rozwiązania dotyczące funkcjonowania jednostek zajmujących się wspieraniem rodziny, systemem pieczy zastępczej oraz pomocą społeczną. Chodzi w szczególności o możliwość łączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych z ośrodkami pomocy społecznej i umiejscawiania ich w jednym budynku i na jednym terenie.

Nowe przepisy zmierzają też do zapewniania tym jednostkom – w sposób bardziej racjonalny – wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Źródło: Sejm