e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - konkursy MRPiPS 2016-12-15


MRPiPS zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020.

Wystartowały trzy nowe edycje:
  1. Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego- edycja 2017 r.
  2. Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017.
  3. Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017.

Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo.Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej