e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w przyznawaniu zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 2017-01-20


1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Nowe przepisy dokonują zmian w przyznawaniu zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej stwarza możliwości skutecznego zgłoszenia wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji. Dotyczy to osób ubiegających się o zasiłek stały z pomocy społecznej, które wcześniej wystąpiły o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ale nie mogą złożyć wymaganej dokumentacji, ponieważ w stosunku do nich nie orzeczono stopnia niepełnosprawności, przy czym wniosek o wydanie orzeczenia został złożony (podobnie w sprawie orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy).

Ustawa modyfikuje zasadę przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych co do daty, od której może być przyznawany zasiłek stały (art. 106 ust. 7– 11) w sposób następujący – osoba zainteresowana, składając wniosek o przyznanie zasiłku stałego, musi potwierdzić złożenie wniosku o wydanie w/w orzeczenia, ośrodek pomocy społecznej wszczyna postępowanie o ustalenie uprawnienia do tego zasiłku, a po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego postępowanie zawiesza się do czasu dostarczenia orzeczenia. W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia osobie zainteresowanej z urzędu przyznaje się zasiłek okresowy (na zasadach ogólnych, a więc jeżeli są spełnione przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej przewidzianych dla uprawnionych do zasiłku okresowego). Dostarczenie orzeczenia w terminie 60 dni od jego wydania pozwala na ustalenie prawa do zasiłku stałego wstecznie – od dnia złożenia wniosku o zasiłek stały, czyli za okres przypadający przed uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/całkowitej niezdolności do pracy.

 

Źródło: prezydent.pl; ISAP