e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w spółdzielniach socjalnych pomogą bezdomnym 2017-03-16


W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. przeprowadzono po raz czwarty Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych, którego realizacja koordynowana była przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w roku 2015, liczba osób bezdomnych zmalała o 2.753 osoby.

- Cieszy nas ta malejąca liczba, ale dostrzegamy ciągle poważny problem osób, pozostających w bezdomności – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Główną przyczyną bezdomności, którą wskazały osoby bezdomne to: eksmisja, wymeldowanie – 45% oraz  konflikt rodzinny – 36,39%, w dalszej kolejności znalazły się: uzależnienie – 29,2 % i bezrobocie, brak pracy – 17,3%.

- U źródeł tych przyczyn często znajdował się brak zatrudnienia, skutkujący choćby niemożnością uregulowania opłat za mieszkanie. Dlatego dobra sytuacja na rynku pracy pomogła w ograniczeniu tego zjawiska – oceniła minister Rafalska.

Najwięcej osób bezdomnych zdiagnozowano w przedziale wiekowym 41-60 lat. Mają oni najczęściej wykształcenie zawodowe 42,71% i podstawowe 32,01%. Natomiast najmniej jest osób z wykształceniem wyższym 2,11%. Żyją głównie z zasiłku z pomocy społecznej (36,65%) oraz zbieractwa (12,73%). Znaczącą grupę stanowią osoby, które w ogóle nie posiadają dochodu (16,99%).

Minister podziękowała wszystkim, którzy uczestniczyli w badaniu. - Dziękuję za zaangażowanie wojewodów w koordynację badania na terenie poszczególnych województw, dziękuję pracownikom policji, straży gminnej i miejskiej, centrom zarządzania kryzysowego, pracownikom ośrodków pomocy społecznej, pracownikom placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracownikom organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych oraz wolontariuszom. Bez ich zaangażowania i wsparcia byłoby dużo trudniej przeprowadzić badanie i dotrzeć do wszystkich miejsc, w których przebywają osoby bezdomne.

- Statystyczny bezdomny to mężczyzna w wieku 41-60 lat, o wyksztalceniu podstawowym lub zawodowym, utrzymujący się z zasiłku – powiedziała wiceminister Elżbieta Bojanowska. – Celem badania, przeprowadzanego w noclegowniach, schroniskach, ogrzewalniach, domach dla samotnych matek, ośrodkach wsparcia, szpitalach, izbach wytrzeźwień, a także w pustostanach, na działkach czy dworcach, było zdiagnozowanie zjawiska, by opracować skuteczne metody przeciwdziałania, na szczeblach rządowych i samorządowych – dodała wiceminister.

Dzisiaj do konsultacji społecznych MRPiPS przekazało projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych na nowo definiuje działalność spółdzielni oraz wzmacnia pozycję jej pracowników. – Spółdzielnie socjalne dają szansę na aktywizację i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnych – zauważył sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz.

Najważniejsze zmiany to: ułatwienia w zakładaniu takiej spółdzielni; umożliwienie skorzystania ze wsparcia z Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych, a także dla poszukujących pracy w wieku do 30-50 lat; rozszerzenie formwsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy wprowadzenie nieodpłatnych praktyk dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

- Aktualnie w Polsce jest zarejestrowanych 1488 spółdzielni socjalnych – przypomniał wiceminister Michałkiewicz. – 10-lecie działania ustawy, regulującej ich działalność, jest dobrym momentem do jej oceny i aktualizacji.

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej