e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Konkurs „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” 2017-03-30


W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi organizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” wyjaśniamy, że konkurs trwa nadal. Do końca marca zostaną opublikowane jego wyniki.

Z informacji przygotowanych przez PFRON wynika, że po pozytywnym zakończeniu procedury zmian w planie finansowym Funduszu będzie istniała możliwość przyznania dofinansowania do kolejnych wniosków organizacji pozarządowych, które na tym etapie znajdują się na liście rezerwowej.

Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób niepełnosprawnych, w celu zabezpieczenia możliwie pełnej realizacji projektów organizacji pozarządowych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zobowiązała Zarząd PFRON do podjęcia działań zmierzających do przeznaczenia odpowiedniej puli środków na ten cel.

Organizacje pozarządowe realizując działania na rzecz osób niepełnosprawnych od lat korzystają ze wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel stanowią trzecią największą pozycję w budżecie PFRON.

Wsparcie organizacji pozarządowych odbywa się w formie dofinansowania projektów składanych w ramach otwartego konkursu,. co stanowi gwarancję, że dysponowanie środkami publicznymi będzie się odbywać z uwzględnieniem trzech fundamentalnych zasad: równych szans, równego traktowania podmiotów oraz konkurencyjności. Ocena merytoryczna każdego wniosku przeprowadzana jest przez komisję konkursową. Ocena wniosków jest jawna, a eksperci wybierani losowo.

Warunki konkursu „Kurs na samodzielność…” poddane były szerokim konsultacjom społecznym z udziałem organizacji pozarządowych, które mogły zgłaszać uwagi i propozycje do założeń konkursu.

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów wynosi w 2017 r. 75.000.000 zł.

W konkursie złożono 550 wniosków na kwotę - 233.930.244,46 zł. Ich liczba w tegorocznej edycji prawie dwukrotnie przekroczyła ilość wniosków złożonych na 2016 r. w konkursie, który dotyczył tego samego obszaru wsparcia.

Zarząd PFRON przyznał do tej pory dofinansowania w wysokości 57.366.501,53 zł(co stanowi 76% wszystkich środków) z przeznaczeniem na realizację 163 wniosków. Pozostało do rozdysponowania ponad 18.000.000 zł. (24 proc.). W sumie PFRON planuje objąć wsparciem o 50 % więcej beneficjentów niż w 2016 roku i przeznaczyć na ten cel o 50 % więcej środków niż w ubiegłym roku.

Jako Prezes Rady Nadzorczej PFRON, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz w dniu 16 marca przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania działań Zarządu Funduszu w celu zwiększenia środków na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zarząd PFRON został zobowiązany do przygotowania wniosku do Ministra Finansów o zmiany w planie finansowym PFRON, których efektem będzie zwiększenie środków na ten cel.

Realizacja uchwały ma sprawić, że jak największa liczba wartościowych dla środowiska osób niepełnosprawnych projektów będzie mogła być realizowana.

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej