e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad poprawą sytuacji w psychiatrii 2017-05-12


Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad poprawą sytuacji w obszarze ochrony zdrowia psychicznego i zmianami w lecznictwie psychiatrycznym.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

3 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nowego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022. Powstało ono we współpracy z środowiskiem ekspertów. Realizacja zadań, które zawiera program, ma:

  • zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną i powszechnie dostępną opiekę zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy, które są niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
  • kształtować wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwe postawy społeczne – zwłaszcza zrozumienie, tolerancję, życzliwość – i przeciwdziałać ich dyskryminacji,
  • upowszechnić środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Jest to szczególnie ważny element programu. Środowiskowy model opieki będzie wdrażany stopniowo. Najpierw zostaną utworzone warunki do rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego. Następnie model „azylowy”, który opiera się na izolowaniu osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego w dużych szpitalach, będzie zastępowany modelem środowiskowym – zgodne z kierunkami reform psychiatrii w państwach rozwiniętych.

Pilotaż

Zespół powołany przez ministra zdrowia opracowuje obecnie zasady realizacji pilotażu dotyczącego wdrożenia programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego pozwoli przetestować i wdrożyć nowe rozwiązania organizacyjne i finansowe w sposób bezpieczny dla pacjentów. Wnioski, które zostaną wyciągnięte, pozwolą udoskonalić program.

Ustawa pilotażowa

Obecnie trwają prace nad tzw. ustawą pilotażową. Przepisy, które umożliwią przeprowadzanie programów pilotażowych, znajdą się w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 20 kwietnia projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Finansowanie psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego MZ będzie dążyć do systematycznego zwiększania publicznych nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. W czasie pierwszej edycji programu (tj. w latach 2011 – 2015) środki te wzrosły o 18,48%.

Narodowy Program Zdrowia

Dzięki ustawie o zdrowiu publicznym nie tylko zwiększyły się środki na realizację obecnie realizowanych zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, lecz także powstały nowe inicjatywy w tym zakresie.

Nowe zadania znalazły się w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020.

  • Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
  • Prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym przeciwdziałanie narażeniu na stres, zapobieganie mobbingowi i promowanie zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
  • Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, m.in. w zakresie wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych.
  • Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku.

Przeciwdziałanie samobójstwom

Tej kwestii MZ poświęca szczególną uwagę. Przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego pracuje specjalna grupa robocza, w której skład wchodzą eksperci z wielu dziedzin. Ich praca ma na celu m.in.:

  • zwiększenie dostępu do specjalistycznej pomocy dla osób w kryzysie psychicznym,
  • analiza uwarunkowań samobójstw w Polsce,
  • wypracowanie rekomendacji zmian systemowych.

Konkursy w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.


Akty prawne

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia