e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dofinansowanie na wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 2017-06-22


Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”. Konkurs realizowany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" PO WER 2014-2020.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przyjmowane są od 12.06.2017 r.

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie https://efs.mrpips.gov.pl .

 


Źródło: efs.mrpips.gov.pl