e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Systemy wsparcia rodzin – nowe przepisy 2017-08-03


1 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Ustawa jest realizacją rekomendacji zawartych w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 4 kwietnia 2017 r. „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”, który został przeprowadzony na podstawie art. 54 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowelizuje ona m.in. następujące akty prawne:

  1. ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  2. ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  3. ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  4. ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  5. ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych są zmianami doprecyzowującymi obecnie obowiązujące przepisy m.in. w zakresie katalogu dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składających się na dochód, na podstawie którego ustalane jest prawo do uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, o finansowane ze środków Unii Europejskiej stypendia przyznawane osobom bezrobotnym, ustalania dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czy też prawa opiekuna osoby niepełnosprawnej do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego w razie posiadania statusu poszukującego pracy lub bezrobotnego.

Zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczą m.in. rozszerzenia listy podmiotów, które mogą założyć żłobek lub klub dziecięcy, o instytucje publiczne zapewniające miejsca przede wszystkim dla dzieci swoich pracowników. Wprowadzono wymóg sprawdzania, czy osoba, która prowadzi żłobek lub ma zostać zatrudniona w żłobku, klubie dziecięcym lub jako dzienny opiekun, nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, oraz obowiązek dostarczenia zaświadczenia o niekaralności dla osób ubiegających się o zatrudnienie, jak i osób fizycznych tworzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w trakcie ubiegania się o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów. Ponadto zwolniono żłobki i kluby dziecięce z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Przedmiotowa ustawa zawiera dodatkowo zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, które obejmują między innymi wprowadzenie dokumentu Karty Dużej Rodziny w formie wizualizacji tego dokumentu na urządzeniach mobilnych oraz  utworzenie aplikacji umożliwiającej posiadaczom Karty łatwe i szybkie znalezienie zniżek oraz informacji o nowych partnerach Karty Dużej Rodziny, ofert partnerów, a także innych informacji związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r., z wyjątkiem mających wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. zmian:
  1. stanowiących o przejęciu przez wojewodów zadań związanych z koordynacją świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego;
  2. w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie dotyczącym wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  3. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  4. w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  5. w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., z wyłączeniem zmian dotyczących rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do posiadania Karty Dużej Rodziny także o rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Źródło: prezydent.pl, ISAP