e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic 2017-08-18


Osoby, które w wyniku nawałnicy poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o zasiłek w wysokości do 6 tysięcy zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic.

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych. Kwota zasiłku wynosi do 6 tysięcy zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego). Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

 Osoby poszkodowane mogą ubiegać się również o:

  • Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego - kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych. Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych.
  • Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego - kwota zasiłku nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych. Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wysokości 20 tysięcy złotych. Niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Inne możliwe formy pomocy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

  1. Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania
  2. Praca socjalna
  3. Poradnictwo specjalistyczne
  4. Wsparcia w formie interwencji kryzysowej
  5. Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej