e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej 2017-08-18


Projektowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej mają na celu uporządkowanie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej dotyczących placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, w szczególności zaś wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Zaproponowane zmiany zostały wprowadzone w wyniku uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w trakcie prac nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej wprowadziła szereg zmian dotyczących placówek noclegowych dla osób bezdomnych. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tymczasowe schronienie jest udzielane osobom bezdomnym w 3 kategoriach placówek dla osób bezdomnych: noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych i ogrzewalni. Placówki te przeznaczone są dla osób zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

W trakcie prac nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, zwrócono szczególnie uwagę na konieczność wprowadzenia dodatkowego typu placówki udzielającej tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, niezdolnym do samoobsługi, ale nie wymagającym całodobowej opieki, a jedynie częściowej, tymczasowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

Zaproponowana regulacja ma na celu wyeliminowanie luki w zakresie możliwości uzyskania pomocy przez osoby, które z powodu bezdomności nie mają możliwości otrzymania świadczenia w postaci usług opiekuńczych.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt ustawy