e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ponad 224 mln zł z POIiŚ na wsparcie oddziałów onkologicznych i kardiologicznych 2017-08-31


Rozstrzygnięto konkursy na wsparcie szpitali z oddziałami onkologicznymi i kardiologicznymi. Łącznie zgłosiło się blisko 60 wnioskodawców. Spośród złożonych wniosków, pozytywną ocenę formalną i merytoryczną uzyskała połowa z nich. Dla 29 projektów zostaną podpisane umowy o dofinansowanie na łączną wartość całkowitą niemal 290 mln zł. Unijne dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko to 224,1 mln zł.

Środki w ramach wybranych projektów beneficjenci przeznaczą na remonty oddziałów oraz na wymianę bądź zakup sprzętu niezbędnego do diagnozowania pacjentów. Pozyskane dofinansowanie jest realnym wsparciem i szansą na rozwój oddziałów kardiologicznych i onkologicznych w całej Polsce. Dzięki unijnym środkom zrealizowanych zostanie wiele ważnych inwestycji, m.in.:

  • zostanie utworzone Wschodnie Centrum Leczenia Chorób Układu Krążenia w SPSK Nr 4 w Lublinie  (wartość projektu 15 mln zł, wartość dofinansowania 12,7 mln zł);
  • w celu poprawy opieki w zakresie chorób układu krążenia zostaną przebudowane i doposażone oddziały szpitalne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, gdzie powstanie m.in. operacyjna sala hybrydowa (wartość projektu 12,3 mln zł, wartość dofinansowania 10,4 mln zł);
  • zostaną doposażone jednostki  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie udzielające świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z chorobami nowotworowymi w sprzęt medyczny wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla urządzeń do diagnostyki obrazowej (wartość projektu 15 mln zł, wartość dofinansowania 12,7 mln zł);
  • zostanie zakupiony nowy mammograf i tor wizyjny dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku (wartość projektu 1,4 mln zł , wartość dofinansowania 1,2 mln zł).

Szczegółowe informacje na temat wspartych projektów znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

***

Inwestycje w sektorze zdrowia zostały zaplanowane tak, by poprawić jakość i dostępność udzielanych świadczeń, a także skuteczniej interweniować w zakresie leczenia i przeciwdziałania chorobom (głównie cywilizacyjnym), które stanowią najistotniejsze problemy zdrowotne osób dorosłych. Fundusze z POIiŚ są przeznaczane także na inwestycje pomagające utrzymać dobry stan zdrowia przyszłych zasobów pracy. W zakresie ponadregionalnych podmiotów leczniczych zasadność realizacji inwestycji wynika z map potrzeb zdrowotnych zaakceptowanych przez Komisję Europejską.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju