e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pomoc dla poszkodowanych przez wichurę 2017-10-12


  • Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego).

Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

  • Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego 

Kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tysięcy złotych,  ale nie wyższa niż 100 tysięcy złotych). 

Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych.

  • Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych.

Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wysokości 20 tysięcy złotych lub wyższej.

Niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

  • Inne możliwe formy pomocy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
  1.  Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania.
  2. Praca socjalna.
  3. Poradnictwo specjalistyczne.
  4. Wsparcia w formie interwencji kryzysowej.
  5. Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.

Pomoc Ochotniczych Hufców Pracy 

Ochotnicze Hufce Pracy włączają się do akcji pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wichury, która przeszła w ostatni czwartek nad Polską. Jest mozliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu ciężkiego i maszyn budowlanych z Ośrodków Szkolenia Zawodowego OHP. Poszkodowani i ich rodziny mogą także skorzystać nieodpłatnie z miejsc zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania w całej Polsce. Szczegóły: https://goo.gl/mSm23c

Ochotnicze Hufce Pracy przygotowały miejsca dla poszkodowanych przez wichurę w następujących Ośrodkach Szkolenia i Wychowania:

Województwo wielkopolskie

OSiW w Próchnowie - 16 miejsc noclegowych

Próchnowo 28 

64-830 Margonin 

tel. 67 283-58-55

(powiat chodzieski)

 

OSiW w Chraplewie - 17 miejsc noclegowych

Chraplewo 4 

64-316 Kuślin

tel. 61 447-34-55

(powiat nowotomyski)

 

OSiW w Szamocinie - 11 miejsc noclegowych

ul. Szkolna 11 

64-820 Szamocin 

tel. 67 284-90-93

(powiat chodzieski)

 

OSiW w Niechanowie - 6 miejsc noclegowych

ul. Parkowa 6 

62-220 Niechanowo 

tel. 61 427-21-66

(powiat gnieźnieński)

 

CKiW w Pleszewie - 30 miejsc noclegowych

Al. Wojska Polskiego 21

63-300 Pleszew

tel. 62 742-06-02

(powiat pleszewski)

 

Województwo lubuskie

OSiW w Zielonej Górze

ul. Zamenhofa 1 

65-186 Zielona Góra

tel. 68 452-61-52

 

OSiW w Wiechlicach

ul. Jesionowa 3 

67-300 Wiechlice 

tel. 68 376-22-55

 

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowej Soli oraz Ośrodkach Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu i Strzelcach Krajeńskich będą oferowane posiłki.

 

Województwo kujawsko-pomorskie

OSiW w Grudziądzu – 20 miejsc noclegowych

tel. 56 462-17-24, 56 462-51-18


Ponadto jest możliwość udzielenia pomocy w porządkowaniu terenów po wichurach.

 

Województwo łódzkie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie k. Łodzi – 20 miejsc noclegowych

tel. 42 710-90-90, dyrektor Ośrodka p. Aleksander Jóźwiak

Wsparcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ZUS oferuje pomoc dla poszkodowanych przez wichury w zakresie opłacania należnych składek oraz  składania wniosków o świadczenia długoterminowe. Więcej informacji na stronie: https://goo.gl/NCYLWf


Wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

W związku z szkodami wyrządzonymi przez wiejący na terenie Polski orkan „Ksawery” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął prace mające na celu przygotowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych przez wichurę.

Zasady funkcjonowania programu zostaną opracowane w oparciu o założenia programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” który został uruchomiony w związku z sierpniową klęską spowodowaną przez ulewy. Adresatami programu zgodnie z misją funduszu będą osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenie gmin poszkodowanych w wyniku żywiołu.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Szczegółowe informacje o „Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” na stronie internetowej www.mswia.gov.pl.

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej