e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej 2017-11-09


9 listopada weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej samodzielną podstawę prawną, umożliwiającą zwolnienie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z obowiązku wnoszenia przez nich opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Zwolnienie tej grupy osób z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej następowało będzie po złożeniu wniosku lub z urzędu (co nie jest możliwe na podstawie obowiązujących aktualnie art. 64 i 64a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Przyjęta regulacja będzie miała zastosowanie do członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zmiana dotyczy szerokiej grupy osób posiadających uprawnienia kombatanckie z różnych tytułów, a wchodzących w skład Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, jako honorowej wspólnoty żołnierskiej. Przy podejmowaniu decyzji o całkowitym albo częściowym zwolnieniu członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej albo odmowie zwolnienia, organ pomocy społecznej będzie miał możliwość wzięcia pod uwagę sytuacji finansowej gminy.

Ustawa zawiera odpowiednie regulacje dotyczące stosowania zwolnień z odpłatności członków Korpusu w domach pomocy społecznej prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Nowelizacja określa także katalog dokumentów uprawniających do ubiegania się o zwolnienie z ponoszonych opłat. Są to: decyzja o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacja członka Korpusu.

Ustawa zawiera także przepis przejściowy, który zakłada, że nowa podstawa prawna, tj. art. 64b, będzie miała zastosowanie również do członków Korpusu, którzy złożyli wnioski o zwolnienie na podstawie aktualnie obowiązującego art. 64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a organ nie wydał jeszcze decyzji.

 

Źródło: prezydent.pl; ISAP