e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-04-25


11 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Dz.U. z 11 kwietnia 2006r. Nr 60, poz. 430.

13 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 13 kwietnia 2006r. Nr 63, poz. 440.

15 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne. Dz.U. z 10 kwietnia 2006r. Nr 59, poz. 422.

20 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych. Dz.U. z 5 kwietnia 2006r. Nr 56, poz.397.

22 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dz.U. z 7 kwietnia 2006r. Nr 58, poz. 408.

22 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Dz.U. z 7 kwietnia 2006r. Nr 58, poz. 401.