e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-05-09


27 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Dz.U. z 12 kwietnia 2006r. Nr 61, Poz.435.

27 kwietnia weszła w życie dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). Dz.Urz. UE L 114 z 27 kwietnia 2006r. strony 38-59.

6 maja weszła w życie ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o ratyfikacji Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r. Dz.U. z 21 kwietnia 2006r. Nr 66, poz. 464.