e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-06-20


21 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych. Dz.U. z 6 czerwca 2006r. Nr 95, poz.661.

29 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie (WE) nr 816/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym. Dz.Urz. UE L 157 z 9 czerwca 2006r. strony 1-7.

6 lipca wejdzie w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Dz.U. z 5 czerwca 2006r. Nr 94, poz. 651.