e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-07-18


29 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw. Dz.U. z 29 czerwca 2006r. Nr 111, poz. 756.

30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne. Dz.U. z 30 czerwca 2006r. Nr 114, poz. 779.

30 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 30 czerwca 2006r. Nr 117, poz. 790.

6 lipca weszła w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Dz.U. z 5 czerwca 2006r. Nr 94, poz.651.

13 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. Dz.U. z 28 czerwca 2006r. Nr 109, poz.754.