e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-08-01


17 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 17 lipca 2006r. Nr 127, poz. 892.

19 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych. Dz.U. z 19 lipca 2006r. Nr 130, poz. 905.

19 lipca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Dz.U. z 19 lipca 2006r. Nr 130, poz. 903.

1 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Dz.U. z 17 lipca 2006r. Nr 127, poz. 890.