e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne dla niepełnoletnich matek i ich rodziców 2006-08-16


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że niepełnoletniej matce mogą zostać przyznane na urodzone przez nią dziecko świadczenia rodzinne.

Zdaniem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej możliwe są dwie drogi uzyskania świadczeń rodzinnych przez niepełnoletniego rodzica.

Młoda matka, która ukończyła 13 lat, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Może jednak za zgodą przedstawiciela ustawowego sama złożyć wniosek o świadczenia rodzinne. Wówczas rodzinie na nieletnią córkę nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków, ponieważ ma prawo do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, z którym tworzy odrębną rodzinę. Jeżeli jednak nie spełnia ona ustawowych warunków do przyznania zasiłku, to wówczas nie można jej uznać za osobę uprawnioną do zasiłku na własne dziecko. W tej sytuacji jej rodzicom przysługuje zasiłek na nią.

Inna możliwość otrzymania świadczeń rodzinnych na dziecko nieletniej matki, to ustanowienie dla dziecka opiekuna prawnego. Wówczas opiekun będzie miał prawo pobierać świadczenia rodzinne na dziecko znajdujące się pod jego opieką. W tej sytuacji do członków rodziny opiekuna nie zalicza się dziecka pozostającego pod jego opieką. Na to dziecko opiekun składa odrębny wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. W składzie rodziny wpisuje tylko to dziecko, a w dochodzie rodziny jedynie ewentualny dochód dziecka.

W przypadku gdy osoba będąca opiekunem prawnym wystąpi z wnioskiem o zasiłek rodzinny na własne, biologiczne dzieci, to w składzie rodziny wpisuje tylko siebie, małżonka i biologiczne dzieci. Nie wpisuje dziecka, które jest pod opieką prawną. Takie rozwiązanie nie skreśla wyłącza więc pobierania zasiłku rodzinnego na nieletnią matkę przez jej rodzica. Z chwilą ustanowienia opiekuna prawnego nieletnia matka nie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Źródło: Gazeta Prawna