e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Prawa pacjenta w aptece 2006-08-29


Kupując lek w aptece mamy prawo wymagać od farmaceuty informacji o działaniu leku, zasadach i skutkach jego stosowania oraz o tańszych zamiennikach leków.

Głównym obowiązkiem farmaceuty jest poinformowanie osoby kupującej lek o sposobie jego stosowania, przechowywania oraz ewentualnych interakcjach z innymi lekami. Farmaceuta ma obowiązek sprawdzić także termin ważności wydawanego leku oraz prawidłowość wystawienia recepty.

Realizując receptę może być tak, że apteka nie posiada leku we wskazanej przez lekarza dawce. Wówczas farmaceuta może wydać medykament w dawce mniejszej niż określona na recepcie. Nie może natomiast wydawać dawki większej. Wszystkie zmiany związane z dawką leku muszą zostać odnotowane na recepcie. Farmaceuta musi zapisać na recepcie odpowiednią adnotację, swój podpis i pieczątkę. Musi również poinformować o tych zmianach osobę kupującą ten lek.

Farmaceuta może odmówić realizacji recepty jedynie w takich sytuacjach, jak:
  • gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania,
  • gdy od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej 6 dni. Dotyczy to leku recepturowego lub leku sporządzonego na podstawie etykiety aptecznej,
  • gdy osoba przedstawiająca receptę do realizacji, nie ukończyła 13 roku życia,
  • gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta. Farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania leku, jeżeli jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta.
Farmaceuta może wydać lek bez recepty tylko w przypadku pacjenta, który regularnie zażywa lek, a nie jest wstanie uzyskać recepty ze względu na brak lekarza specjalisty ( na przykład podczas wakacji). Pacjent musi to jednak potwierdzić szczególnymi okolicznościami.

Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi. Można jedynie zwrócić lek w przypadku gdy, stwierdzimy jakieś uszkodzenia fizyczne, np. w wewnętrznym opakowaniu, które nie były widoczne w aptece

Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia farmaceuta może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy, który może być wydawany tylko na receptę, w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu. Nie może natomiast wydać środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R. Wydanie leku farmaceuta musi zapisać na sporządzanej recepcie farmaceutycznej. Taka recepta musi zawierać nazwę wydanego medykamentu, dawkę, przyczynę wydania leku, tożsamość i adres osoby, dla której produkt został wydany, datę wydania, podpis i pieczątkę farmaceuty. Recepta farmaceutyczna zastępuje receptę za 100-procentową odpłatnością i podlega ewidencjonowaniu.

Tańsze odpowiedniki leku
Obowiązkiem farmaceuty jest również poinformowanie o leku zastępczym, który jest tańszym odpowiednikiem tego znajdującego się na recepcie. Pacjent powinien być zawsze poinformowany o możliwości zakupienia leku zastępczego. W praktyce jednak wielu farmaceutów nie wywiązuje się z tego obowiązku. W tej sytuacji informacji o tańszych odpowiednikach można szukać samodzielnie. Na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia została uruchomiona wersja Informatora o Lekach Refundowanych (www.mz.gov.pl). Informator przeznaczony jest dla pacjentów, lekarzy i aptekarzy. Informator ma na celu ułatwić dostęp do informacji o najtańszym odpowiedniku danego leku oraz o wysokości kosztów ponoszonych przez pacjenta przy zakupie określonego leku refundowanego.

Ważność recepty:
  • zwykła recepta musi być zrealizowana w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia,
  • termin realizacji recepty na antybiotyki oraz wystawionej w ramach pomocy doraźnej nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia,
  • recepta na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach musi być zrealizowana w ciągu 60 dni od daty jej wystawienia,
  • termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 60 dni od daty jej wystawienia.
Recepta nie może być uszkodzona czy opisana nieczytelnie. Nie można też robić jakiekolwiek poprawki w jej treści. Lekarz musi tez przestrzegać danych, jakie powinny znaleźć się na recepcie. W przypadku braku danych lub jakichkolwiek odstępstw farmaceuta może odmówić zrealizowania recepty.
Dokładne zasady wypisywania i realizacji recept określa rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie recept. Zgodnie z przepisami poprawki na recepcie mogą być dokonywane tylko przez osobę wystawiającą receptę. Poprawki dokonywane na recepcie muszą być zaznaczone dodatkowym odciśnięciem pieczątki i podpisem tej osoby, przy poprawionej informacji. Skreślenie lub poprawa kilku liter na recepcie może spowodować odmówienie realizacji recepty.

Źródło: Gazeta Prawna