e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dotacje z Unii Europejskiej na pomoc niepełnosprawnym 2006-11-07


Wszystkie środki unijne na pomoc niepełnosprawnym zostały już wykorzystane.

W ramach pięciu konkursów, które przeprowadzono od 2004 roku, dofinansowanie przyznano 213 projektom. Umowy na realizację projektów podpisano już ze 198 partnerami, a 10 czeka na zatwierdzenie. W maju 2006 roku PFRON zakontraktował wszystkie dostępne środki z Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (410 mln zł) i nie przyjmował kolejnych wniosków.

Najpopularniejszy projekt, który otrzyma wsparcie z PFRON, to kampania informacyjno-promocyjna. Jest ona skierowana do pracodawców, ich pracowników, społeczności lokalnych i decydentów (50 projektów). Dla rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych najważniejsze będą jednak działania, które służą tworzeniu miejsc pracy dla takich osób oraz subsydia dla organizacji pozarządowych, które oferują usługi wspierające przechodzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy (45 projektów). Ze środków UE skorzystają również urzędy pracy i samorządy. 38 projektodawców Działania 1.4 SPO RZL zorganizuje dla urzędów pracy i samorządów szkolenia i warsztaty, jeżeli realizują zadania na rzecz zatrudnienia niepełnosprawnych.

O możliwości zatrudniania niepełnosprawnych zostaną poinformowani także pracodawcy. Będą oni mogli uczestniczyć w szkoleniach i dzięki temu uzyskają umiejętności w zakresie organizacji i warunków pracy osób niepełnosprawnych.

Po ogłoszeniu konkursów przez PFRON do centrali funduszu wpłynęło 941 wniosków.

Źródło: Gazeta Prawna