e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-11-07


1 stycznia wejdzie w życie ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. z 20 października 2006r. Nr 191, poz. 1410.

14 listopada wejdzie w życie dyrektywa Komisji 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonująca dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (1). Dz.Urz. UE L 294 z 25 października 2006r. strony 32-50.