e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dane osobowe pacjenta 2006-12-19


Narodowy Fundusz Zdrowia może uzyskiwać i przetwarzać dane osobowe wszystkich ubezpieczonych pacjentów. Mówi o tym ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( DzU z 2004 r. nr 210, poz. 2135 ze zm.).

Dzięki temu NFZ będzie mógł sprawdzić, czy dana osoba jest ubezpieczona, czy płaci składki i w jakiej wysokości, monitorowanie jej stanu zdrowia, a także rozliczenia ze świadczeniodawcami itp.

Przepisy, zaczną obowiązywać od 1 stycznia i określają dokładnie, jakie informacje, kiedy i w jakim celu może o pacjentach zbierać NFZ i komu można je przekazywać.

W rejestrze NFZ może zbierać informacje o:
  • ubezpieczonych (oraz innych osobach, którym udzielono świadczeń),
  • składkach na ubezpieczenie zdrowotne i ich płatnikach,
  • świadczeniodawcach,
  • zawartych umowach i zasadach ich rozliczania,
  • listach oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców,
  • osobach objętych podstawową opieką zdrowotną,
  • receptach na leki refundowane itp.
NFZ może posiadać oprócz podstawowych danych osobowych, również informacje o dodatkowych uprawnieniach, udzielonych świadczeniach, o ubezpieczeniu zdrowotnym, dane o członkach rodziny ubezpieczonego itp.

Zgodnie z art. 192 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych każdy ubezpieczony może zwrócić się do NFZ o udzielenie mu informacji o udzielonych mu świadczeniach oraz kwocie wydatkowanej na sfinansowanie tych świadczeń.

Przepisy są zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia z 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (DzU nr 111, poz. 756)

Źródło: Rzeczpospolita