e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2007-01-02


27 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze. Dz.U. z 12 grudnia 2006r. Nr 228, poz. 1671.

30 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia. Dz.U. z 15 grudnia 2006r. Nr 231, poz. 1687.

31 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia. Dz.U. z 16 grudnia 2006r. Nr 83, poz. 579.

31 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek. Dz.U. z 30 listopada 2006r. Nr 218, poz. 1598.

31 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów. Dz.U. z 20 grudnia 2006r. Nr 237, poz. 1722.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz.U. z 30 czerwca 2006r. Nr 114, poz.780.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz.U. z 27 grudnia 2006r. Nr 242, poz.1756, z dnia 22.12.2006r.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw. Dz.U. z 27 grudnia 2006r. Nr 242, poz.1757.

1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. z 20 października 2006r. Nr 191, poz.1410.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2007 r. Dz.U. z 5 września 2006r. Nr 158, poz.1126.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Dz.U. z 20 grudnia 2006r. Nr 237, poz.1713.