e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2007-01-02


6 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U. z 22 grudnia 2006r. Nr 239, poz. 1739.

6 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych. Dz.U. z 22 grudnia 2006r. Nr 239, poz. 1738.

12 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające szczegółowe zasady wykonania przepisów art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie (1). Dz.Urz. UE L 368 z 23 grudnia 2006r. strony 99-109.

16 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (wersja przekształcona). Dz.Urz. UE L 376 z 27 grudnia 2006r. strony 1-13.

26 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (1). Dz.Urz. UE L 378 z 27 grudnia 2006r. strony 1-19.

26 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie (WE) nr 1902/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie 1901/2006 w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii (1). Dz.Urz. UE L 378 z 27 grudnia 2006r. strony 20-21.

1 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu. Dz.U. z 19 grudnia 2006r. Nr 236, poz. 1708.