e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zasiłki dla bezrobotnych 2007-01-16


149 powiatowych urzędów pracy od początku 2007 r. będzie wypłacało zasiłki dla bezrobotnych dwu lub trzykrotnie dłużej od urzędów, które odnotowują bezrobocie poniżej średniej krajowej.

W obwieszczeniu prezesa GUS z 26 września 2006 r. zamieszczonym w MP nr 67, poz. 693. znajdują się informacje o 15,9-procentowej stopie bezrobocia na koniec czerwca 2006 roku oraz o poziomie bezrobocia na terenie działania poszczególnych powiatowych urzędów pracy.

Art. 73 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( DzU nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) określa czas pobierania zasiłku powiązanego z sytuacją na miejscowym rynku pracy. Z tego przepisu wynika, że czas pobierania tego zasiłku wynosi:
  • 6 miesięcy - dla bezrobotnych, którzy mieszkają w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, na którym stopa bezrobocia na koniec czerwca roku poprzedzającego rok nabycia prawa do zasiłku nie przekroczyła 125 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (aktualnie w zaokrągleniu - 19,9 proc.),
  • 12 miesięcy -dla bezrobotnych mieszkających na obszarze, na którym bezrobocie było wyższe od 125 proc. średniego bezrobocia w kraju (powyżej 19,9 proc.) oraz dla bezrobotnych powyżej 50. roku życia, którzy mają jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
  • 18 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych na obszarze, na którym bezrobocie przekracza dwukrotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju na 30 czerwca roku poprzedniego (powyżej 31,8 proc.) oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub dla bezrobotnych, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 15. roku życia, pod warunkiem że współmałżonek ma status bezrobotnego i utracił już prawo do zasiłku, bo upłynął okres jego pobierania.
W Nowym Roku przyjęty sposób ustalania czasu pobierania zasiłków oraz zanotowany spadek bezrobocia w kraju (o 2,1 punktu procentowego) i poszczególnych powiatach przyniesie małe zmiany w okresach pobierania tych świadczeń. Po 1 stycznia 2007 r. wyniosą:
  • 6 miesięcy na terenie działania 188 powiatowych urzędów pracy o bezrobociu, które nie przekracza 30 czerwca br. 19,9 proc. (o dziewięć powiatów mniej niż obecnie),
  • 12 miesięcy na terenie działania 134 powiatowych urzędów pracy o stopie bezrobocia wyższej od 19,9 proc., ale nie wyższej od 31,8 proc. (o siedem powiatów więcej),
  • 18 miesięcy na terenie działania 15 powiatowych urzędów pracy obsługujących powiaty, w których poziom bezrobocia był wyższy od 31,8 proc. (o dwa powiaty więcej).
Pełne informacje o tych wskaźnikach posiadają urzędy pracy oraz urzędy miejskie i gminne. Znajdują się one także na stronie internetowej GUS -adres: www.stat.qov.pl. Średni poziom bezrobocia w czterech województwach, takich jak: kujawsko-pomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie nadal przekracza granicę, która uprawnia do dłuższego otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim okresem z ośmiu do sześciu zmniejszyła się liczba województw, w których są powiaty o poziomie bezrobocia przekraczającym 30 proc. Są to województwa: dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Nie zmieniły się, mimo spadku średniej stopy bezrobocia w całym województwie, uprawnienia (czas pobierania zasiłku) w woj. kujawsko-pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Zmiany w poziomie bezrobocia i czasie pobierania nie wpłynęły na wysokość samych zasiłków dla bezrobotnych. Aktualnie wynoszą one:
  • zasiłek podstawowy - 532,90 zł miesięcznie,
  • zasiłek obniżony, przysługujący w razie posiadania stażu uprawniającego do zasiłku poniżej 5 lat -426,40 zł (80 proc. zasiłku podstawowego),
  • zasiłek podwyższony dla bezrobotnego o co najmniej 20-letnim okresie uprawniającym do zasiłku -639,50 zł (120 proc. kwoty zasiłku podstawowego).
Wysokość kwoty zasiłku podstawowego, która służy do obliczenia wysokości pozostałych zasiłków, podano w obwieszczeniu ministra pracy i polityki społecznej z 14 kwietnia 2006 r.,

Źródło: Rzeczpospolita