e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt „Elastyczne formy zatrudnienia – łączenie życia zawodowego z rodzicielstwem” 2007-01-30


Gminne Centra Informacji mogą dołączyć do kampanii, która propaguje elastyczne formy zatrudniania kobiet. Program realizowany jest przez ministerstwo pracy i polityki społecznej.

Projekt EFS „Elastyczne formy zatrudnienia – łączenie życia zawodowego z rodzicielstwem” realizowany jest w Departamencie ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ma on charakter medialnej kampanii, która skierowana jest do Polek korzystających lub planujących korzystać z urlopów wychowawczych.
Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat elastycznych form zatrudnienia oraz zwiększenie motywacji kobiet do pozostania na rynku pracy podczas macierzyństwa.
Gminne Centra Informacji będą m.in. rozprowadzać broszurę o elastycznych formach pracy. Elektroniczna wersja broszury będzie wkrótce dostępna na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

Elastyczne formy zatrudnienia będą propagowane również w ogólnopolskiej kampanii medialnej.
Specjaliści MPiPS informują, że zgodnie z Art. 186 § 1. Kodeksu Pracy "W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem". O takiej możliwości kobiety rzadko wiedzą i z niej korzystają.
Najczęściej kobiety decydujące się na skorzystanie z urlopu wychowawczego tracą kontakt z rynkiem pracy i swoim środowiskiem pracy. To powoduje dezaktualizację ich kwalifikacji oraz zerwanie kontaktów ze współpracownikami. To utrudnia im powrót do zawodowych obowiązków. Jednym ze sposobów wyeliminowania problemu są elastyczne formy zatrudnienia, które dają możliwość pracodawcom oraz ich pracownikom wypracowanie korzystnej dla obu stron umowy regulującej współpracę.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP