e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszły w życie: 2007-01-30


 • Dnia 9 grudnia 2006 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań ogólnych, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 213, poz. 1568;
 • Z dniem 27 grudnia 2006 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze (Dz.U. Nr 228, poz. 1671);
 • Z dniem 28 grudnia 2006 r. weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 247, poz. 1819 );
 • Od dnia 30 grudnia 2006 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz.U. Nr 239, poz. 1737);
 • Od 30 grudnia 2006 r. weszła w życie podpisana 7 grudnia 2006 r. nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz.U. Nr 231, poz. 1687);
 • Z dniem 31 grudnia 2006 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek (Dz.U. Nr 218, poz. 1598);
 • Z dniem 31 grudnia 2006 r. weszło również w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów (Dz.U. nr 237 poz. 1722);
 • W dniu 1 stycznia 2007 r. weszło w życie większość przepisów nowej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410). Nowa ustawa zastąpiła ustawę z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 113, poz. 1207 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego (Dz.U. Nr 241, poz. 2073 z późn. zm.);
 • Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz.U. Nr 246, poz. 1803);
 • Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz.U. Nr 164 poz. 1162 );
 • Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2007 r. (Dz.U. Nr 158, poz. 1126);
Z dniem 1 stycznia 2007 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania gromadzonych informacji oraz trybu ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. Nr 114, poz. 780 z późn. zm.). W odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Minister Sprawiedliwości, przepisy rozporządzenia stosuje się z dniem 1 stycznia 2008 r. Jednocześnie, z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowelizacja tego rozporządzenia, która została podpisana przez Ministra Zdrowia w dniu 14 grudnia 2006 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 242, poz. 1756;

 • Dnia 21 grudnia 2006 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
  Nowelizację opublikowano w dniu 5 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 1, poz. 10), weszła w życie z dniem 20 stycznia 2007r;
 • Dnia 21 grudnia 2006 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania.
  Nowelizację opublikowano w dniu 5 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 1, poz. 9), weszła w życie z dniem 20 stycznia 2007r;
 • Dnia 22 grudnia 2006 r. Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych. Akt ten opublikowano dnia 5 stycznia w Dzienniku Ustaw z 2007 r, Nr 1 poz. 11, obowiązuje od dnia 20 stycznia 2007r;
 • W dniu 29 grudnia 2006 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. Akt ten opublikowano dnia 11 stycznia w Dzienniku Ustaw z 2007 r, Nr 4 poz. 33, obowiązuje od 26 stycznia 2007r.

Tamara Zimna

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji: Jakość w służbie zdrowia