e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2007-02-13


22 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego. Dz.U. z 7 lutego 2007r. Nr 18, poz. 112.

22 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających. Dz.U. z 7 lutego 2007r. Nr 18, poz. 113.