e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Depozyt w szpitalu. 2005-09-20


4 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 lipca 2005 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 145, poz. 1220).

Rozporządzenie to mówi, że pacjentowi, który oddaje wartościowe rzeczy do depozytu szpital wydaje kartę depozytową. Ta karta jest pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów. W przypadku, gdy pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia informacji, osoba upoważniona przez kierownika zakładu albo wskazana przez osobę przez niego upoważnioną sporządza taki spis przedmiotów oraz oddaje je do depozytu. Przedmioty w depozycie są przechowywane w opakowaniu trwale zamkniętym, opakowanie jest ostemplowane pieczęcią zakładu i oznaczone numerem. Przedmioty te wydaje się po okazaniu karty depozytowej, nie tylko pacjentowi, ale też jego małżonkowi, dzieciom lub rodzeństwu, a także innym bliskim uprawnionym do dysponowania rzeczami pacjenta.


Źródło: Rzeczpospolita
EM