e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 2007-05-08


Od 5 maja obowiązuje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej PFRON (Dz.U. nr 71, poz. 478).

Zgodnie z tym rozporządzeniem Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych musi informować o formie i kwocie publicznej pomocy przekazywanej pracodawcom, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Według nowych przepisów fundusz oraz władze samorządowe muszą informować opinię publiczną o wysokości i rodzaju pomocy, jaką z ich środków mogą otrzymać niepełnosprawni, podmioty działające na rzecz niepełnosprawnych oraz pracodawcy zatrudniający takie osoby. Takie informacje będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibach jednostek samorządowych i na stronach internetowych, oraz w inny sposób, który umożliwi dostęp do tych informacji osobom niepełnosprawnym i innym zainteresowanym.
Według resortu pracy rozwiązanie takie pozytywnie wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstw i rynek pracy chronionej. Przepisy określają również zasady umarzania zobowiązań wobec PFRON. Należności mogą być umorzone m.in. w sytuacji, gdy dłużnik, który jest osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych i nie pozostawił żadnego majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z jej tytułu nie przechodzi na osoby trzecie.

Rozporządzenie określa także zasady prowadzenia przez Fundusz ewidencji publicznej pomocy udzielonej niepełnosprawnym i pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Źródło: Gazeta Prawna