e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2005-09-27


29 września wejdzie w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 12 września 2005r. Nr 161, poz. 1457.

4 października wejdzie w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U. z 19 września 2005r. Nr 179, poz. 1485.

4 października wejdzie w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela. Dz.U. z 19 września 2005r. Nr 179, poz. 1487.

6 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków. Dz.U. z 21 września 2005r. Nr 181, poz. 1521.

6 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu. Dz.U. z 21 września 2005r. Nr 181, poz. 1522

21 listopada wejdzie w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dz.U. z 20 września 2005r. Nr 180, poz. 1493.

1 stycznia 2006r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym dofinansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz.U. z 13 września 2005r. Nr 176, poz. 1467.